Moduł II

Działania Merytoryczne

Opracowanie modelu, procedur, narzędzi i instrumentów dla PUP i OHP pracy z Imigrantami.

Na podstawie badań i analiz oraz pracy eksperckiej zostaną opisanie procedury możliwe do wprowadzenia w PUP obejmujące potrzeby imigrantów szczególności zostaną przeanalizowane stanowiska związane z bezpośrednim kontaktem z klientem: doradca klienta, pośrednik Pracy oraz doradca zawodowy.

Zostaną ocenione i uwzględnione możliwości wsparcia zewnętrznego przez tłumaczy
i kulturoznawców/antropologów, psychologów działań podejmowanych przez pracowników PUP/OHP.

Dokonana również zostanie analiza rozwiązań prawnych umożliwiających formalne objęcia wsparciem doradczym osób przebywających za granicą. W efekcie zaproponowane zostaną zmiany prawne umożliwiające formalne kierowanie wsparcia do tych osób oraz określające warunki współpracy konkretnych instytucji z powiatowymi urzędami pracy. Wypracowane rozwiązania wskażą:

 1. Stworzenie modelu wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym osób z chorobami psychicznymi oraz migrantów.
 2. Aktywizacja osób od dłuższego czasu pozostających poza rynkiem pracy oraz zapewnienie pracodawcom dostępu do wykwalifikowanej kadry.
 3. Opracowanie odpowiednich standardów i procedur działania w zmienionych warunkach pracy, oraz ze specyficznym klientem.
 4. Zwiększenie wykorzystania technik ICT w pracy publicznych służb zatrudnienia i OHP

Przygotowanie dobrych praktyk dla NGO w obszarze pracy imigrantami.

W związku z tym, iż w praktyce praca NGO ze względu na zakres działalności i różnorodność podejmowanych aktywności nie opiera się na powtarzalności i procedurach, zostaną opracowane dobre praktyki rekomendowane do wdrożenia w pracy z osobami imigrantami ich wejście lub powrót na rynek pracy.

Dostosowanie istniejących narzędzi i instrumentów do specyfiki i potrzeb grupy imigrantów i wypracowanie nowych instrumentów i narzędzi pracy z imigrantami.

Działanie polega na:

 • opracowaniu zakresu wiedzy i kompetencji doradców klienta, doradców zawodowych i pośredników pracy pracujących z imigrantami i przygotowania doradców zawodowych do pracy z imigrantami warunkach PUP i OHP;
 • przygotowaniu narzędzi wspomagających diagnozowanie predyspozycji zawodowych imigrantów dostosowanego do imigrantów z naszego kręgu kulturowego i dla imigrantów spoza naszego kręgu kulturowego;
 • wypracowaniu katalogu dobrych praktyk w pracy z migrantami i instytucjami wspierającymi ich pobyt/osiedlenie się w Polsce;
 • wypracowaniu rozwiązań w zakresie wykorzystania zewnętrznych zasobów w kontaktach z imigrantami w postaci tłumacza czy specjalisty od kultury;
 • wypracowaniu standardu podstawowego szkolenia kulturowo-formalno językowego dla osób przyjeżdzających po raz pierwszy do kraju;
 • narzędzie będzie oparte na realizacji przez odbiorcę pakietu zadań pozwalającego na określenie predyspozycji zawodowych;
 • przygotowaniu narzędzi wspomagających prace pośredników pracy wspomagających dobór ofert pracy do możliwości klientów – imigrantów. Zarówno w przypadku obsługi imigranta w kraju lub obsługi, z wykorzystaniem e-wizyty, potencjalnego imigranta;
 • opracowaniu zakresu kompetencji asystenta pracodawcy i imigranta i narzędzi umożliwiających wspomaganie pracodawców imigrantów;
 • wypracowaniu procedur i standardów pracy OHP z osobami młodocianymi deklarującymi chęć podjęcia nauki w Polsce, uzyskanie zawodu i uprawnień i podjęcia pracy w Polsce.

Testowanie innowacji w PUP, OHP i NGO

Testowane będą:

 • procedury obsługi imigranta i potencjalnego imigranta w PUP i OHP
  ścieżka diagnozy i określania wsparcia warunkującego wejście lub powrót na rynek pracy (siec powiazań instytucjonalnych oraz możliwości zakupy specjalistycznych usług na zewnątrz przez PUP, OHP)
 • wykorzystanie zmodyfikowanych narzędzi i instrumentów doradcy klienta, pośrednika pracy i doradcy zawodowego
 • nowe Instrumenty wspierające pracodawcę zatrudniającego pracownika – imigranta

Podział zadań

Podział zadań:

 • Wypracowanie modelu, procedur, instrumentów, narzędzi – CPT
 • Testowanie PUP, CPT
 • Ewaluacja narzędzi i procedur PUP
 • Korekta modelu, procedur i narzędzi, instrumentów rynku pracy CPT
 • Opracowanie rekomendacji zmian prawnych w zakresie rozbudowy struktury organizacyjnej instytucji rynku pracy i ich powiązaniem z instytucjami zewnętrznymi, modelu działania w tym zakresie, instrumentów rynku pracy innych narzędzi wynikająca z wniosków z ewaluacji (PUP)

Zapisz się do naszego Newsletter'a

Zapisz się, by na bieżąco otrzymywać wiadomości o pojawiających się nowościach. Sprawdzaj maila i jako pierwszy czytaj nowe artykuły!